Hiệu lực của đăng ký và tính độc lập của đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

10:54 22/07/2019

Hiệu lực của đăng ký và tính độc lập của đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế có hiệu lực từ năm 1891; Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid được thông qua năm 1989 có hiệu lực từ ngày 1-12-1995 và quy chế thi hành thỏa ước và nghị định thư có hiệu lực từ ngày 1-4-1996. Với 18 điều trong Thỏa ước và 16 điều trong Nghị định thư, nội dung chủ yếu của hai văn kiện quốc tế này là quy định thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa.Mặc dù có những điểm khác nhau, tuy nhiên sự ra đời của thỏa ước Madrid và Nghị định thư đều nhằm mục đích quy định các điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại các nước thành viên của thỏa ước và các bên tham gia Nghị định thư về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Hiệu lực của đăng ký và tính độc lập của đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa:

a. Hiệu lực của đăng kí quốc tế: Hiệu lực của đăng kí quốc tế phụ thuộc vào đơn quốc tế được nộp theo Thỏa ước hay Nghị định thư:

  • Theo Thỏa ước Madrid: Đăng ký quốc tế tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày đăng ký và có quyền được gia hạn thêm 20 năm kể từ khi hết hạn thời hạn trước đó. Lần gia hạn đầu tiên phải bao gồm chỉ dẫn về phân loại hàng hóa quốc tế mà nhãn hiệu có liên quan (Điều 6, 7 Thỏa ước).

  • Theo quy định của Nghị định thư Madrid: Đăng ký quốc tế tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 10 năm và có thể được gia hạn thêm 10 năm kể từ khi kết thúc thời hạn hiệu lực trước đó (Điều 6,7 Nghị định thư).

Dù 2 văn kiện quy định về thời hạn hiệu lực của đăng kí quốc tế cũng như thời hạn gia hạn thêm khác nhau, nhưng lại có những quy định tương đồng về điều kiện của việc gia hạn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể: Việc gia hạn không bao gồm bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến đăng kí trước đó theo hình thức gần nhất, 6 tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực, Văn phòng quốc tế sẽ gửi một thông báo không chính thức để nhắc nhở chủ nhãn hiệu hoặc người đại diện của họ về ngày hết hạn hiệu lực.

Ngày đăng kí quốc tế là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế tại nước xuất xứ nếu Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn. Kể từ ngày việc đăng kí quốc tế được thực hiện tại Văn phòng quốc tế, việc bảo hộ đối với nhãn hiệu tại tất cả các nước thành viên được thực hiện như đối với nhãn hiệu được nộp trực tiếp tại nước đó. Tất cả các nhãn hiệu là đối tượng của việc đăng ký quốc tế đều được hưởng quyền ưu tiên theo quy định tại Điều 4 của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà không bị yêu cầu phải tuân thủ theo hình thức quy định khoản d của Điều đó.

b. Tính độc lập của đăng kí quốc tế:

Theo quy định khoản 2 Điều 6 Thỏa ước Madrid thì: Sau khi hết thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng kí quốc tế, việc đăng kí này sẽ trở nên không phụ thuộc vào nhãn hiệu đăng kí quốc gia trước đó tại nước xuất xứ. Nội dung này cũng được quy định tương tự trong Khoản 2 Điều 6 của Nghị định thư Madrid.

Như vậy, công ty luật Lawkey đã cung cấp thông tin về Hiệu lực của đăng ký và tính độc lập của đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa.